Model de contract

Contract de publicitate privind inscrierea in catalogul online ………………………

Contract de publicitate privind inscrierea in catalog online Nr. din Încheiat între: S.C. GROUPROMO MANAGEMENT S.R.L., având sediul în Ora dea,Str. Iuliu Maniu nr. 32, ap.2, cam.1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J 05/1590/2012, cod fiscal: 30684326, Cont: RO56 BTRL 0050 1202 S084 75XX deschis la Banca Transilvania Oradea, reprezentată prin dl. Ile Pavel Adrian director general, şi care va fi denumită în continuare FURNIZOR, Şi S.C. _____________ cu sediul în loc.Oradea, str. _____________, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J __________ , cod fiscal RO __________, cont nr. ____________________________, deschis la _________________, reprezentată prin Dl. ____________, în calitate de Director general, denumită în continuare BENEFICIAR, care au convenit să încheie prezentul contract de publicitate în Catalogul on line…………………. cu respectarea următoarelor clauze: OBIECTUL PREZENTULUI CONTRACT……………………. ……catalog online. Obiectul prezentului contract îl reprezintă inscriere in catalog online. DURATA CONTRACTULUI.  Prezentul Contract intră în vigoare la data ___________ şi este valabil până la data de ____________. Durata contractului este de 12 luni de la data semnarii. Daca nici una dintre parti nu notifica în scris incetarea contractului, rezilierea sau modificarea, cu 15 zile inainte de data expirarii celor 12 luni, acesta se va prelungi automat pe perioade succesive egale cu perioada initiala. Contractul produce efecte juridice la data semnării lui, fără obiecţiuni, de către ambele părţi. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. PREŢUL CONTRACTULUI Preţul prezentului contract este de 400 RON- abonament anual. Plata se va efectua în avans, prin transfer bancar sau numerar, pentru care furnizorul emite actele de încasare necesare. Factura fiscală are valoare de contract. Structura şi preţurile serviciilor prestate de Furnizor, care stau la baza preţului prezentului contract, sunt cele prevăzute în oferta de preţ anexată. Furnizorul este în drept să modifice, unilateral, preţurile serviciilor în raport de indicele de creştere a preţului de consum. În asemenea cazuri, furnizorul este obligat să-l informeze, în scris, pe client, cu 15 zile înainte de modificarea ofertei de preţ. Furnizorul nu este obligat să înceapă derularea contractului şi implicit nu poate fi ţinut să îşi respecte obligaţiile contractuale decât la momentul la care există dovada fermă cu privire la efectuarea plăţilor, în totalitate, de către Beneficiar. DISPOZIŢII FINALE  Catalogul este proprietate exclusivă a agenţiei de publicitate Groupromo Management SRL Oradea. Prezentul contract este guvernat de legislaţia română în vigoare la data semnării sale de către părţi. În cazul în care unele dintre clauzele prezentului acord au devenit nule sau au fost modificate de prevederi legislative viitoare, celelalte clauze ale contractului vor continua să îşi producă efectele. Părţile vor consemna aceasta situaţie într-un act adiţional. Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului Contract va fi rezolvat, în principal, pe cale amiabila. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi soluţionat în instanţele judecătoreşti competente, de la sediul Furnizorului. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Prezentul Contract a fost incheiat astazi _______________, în două exemplare, identice, semnate de către reprezentanţii legali şi imputerniciţi ai celor două părţi, în original, câte un exemplar pentru fiecare parte, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică. SC GROUPROMO MANAGEMENT SRL SC___________________SRL Director general Director Ile Pavel Adrian